Gozo Bishop appeals for help for those who are less fortunate

Email item Email item Print item Print item

Gozo Bishop appeals for help for those who are less fortunateIn his Christmas message, the Bishop of Gozo Mgr Mario Grech, urged everyone to follow the example of God, who gave to the people, his only Son, Jesus, that we should help by charitable deeds, those who are less fortunate in life.

Bishop Grech also called on those in business, those who are well off, and entrepreneurs,to invest their wealth in order to reduce poverty in our country.

He appealed that during this international economic crisis, which affects everyone, those who are able to do so, should assist with employment, particularly for the younger generation and the disabled, who also have a right to a place within the working environment.

Mgr Grech said that in religious terms, corruption is a sin against man and against God. Therefore any activity flooded with corruption should be condemned and remedied, not only because each acquisition obtained in such a way is unjust and immoral, but also because it continues to increase the distance between who should and who should not.

The message in Maltese is shown in full below:

MESSAGG TAL-MILIED

Mario Grech, Isqof ta’ Ghawdex

“Il-festa tal-Milied tfakkarna li Alla tant habbna li tana lil Gesù, Ibnu l-wahdieni, biex kull min jemmen fih ikollu l-hajja. Jekk ghal Gesù nistghu nghidu flimkien ma’ San Pawl li “dak li kien ghani ftaqar, biex bil-faqar tieghu nistghanu ahna”, l-istess jappilka ghall-Missier: hu ftaqar billi tana lil Ibnu, biex permezz tieghu ahna nistghu neghlbu l-mizerja taghna.

Fid-dawl ta’ din il-verità, fl-okkazjoni ta’ dawn il-festi naghmel sejha biex nieqfu nahsbu ftit fuq l-ezempju li qed jaghtina Alla u ma nkunux daqshekk xhah li nzommu l-gid li ghandna ghalina imma nhaddmu u ninvestu l-gid li ghandna b’tali mod li nghinu lill-foqra ta’ zminijietna.

F’dan il-kuntest, jien konvint li hafna jahsbu dwar l-ghotjiet ta’ karità li nistghu naghmlu. F’dawn il-granet isiru hafna appelli ghall-karità. Il-karità hija ghemil tajjeb u qaddis u ghandna naghtu kull support lil dawn l-inizjattivi ta’ karità. Imma l-karità hija ghamla wahda kif nistghu nghinu lill-ohrajn.

F’dan il-Milied nixtieq naghmel proposta lil dawk li l-Bambin ipprovdilhom u maz-zmien irnexxielhom jgezzu ftit tal-gid sewwa, bhala huma l-imprendituri, il-kumpaniji, il-banek, ecc., biex jinvestu l-gid taghhom b’mod li jonqos il-faqar ta’ pajjizna. Jekk noqoghdu nistennew kollox min-naha tal-Gvern hija xewqa illuzorja u irresponsabbli! Xieraq li l-imprendituri ma jimxux biss bil-kejl tal-qliegh, imma jhaddmu wkoll il-principji tas-solidarjetà u tal-gratuwità. Kif Alla ghamel maghna, hekk naghmlu ahna mal-ohrajn.

F’era bhal taghna, fejn hawn krizi ekonomika internazzjonali li hafna drabi ggieghel lil kulhadd, imma b’mod specjali li dawk li jerfghu xi responsabbiltà, ihokk rasu quddiem l-isfida tal-impjiegi, l-appell tieghi huwa biex dawk li ghandhom il-mezzi jaraw x’jistghu jikkontribwixxu biex jipprovdu xoghol dinjituz, partikularment lill-generazzjoni zaghzugha taghna. Hawnhekk inhossni fid-dmir li nsemmi lill-persuni b’dizabbiltà li huma wkoll ghandhom dritt li jkollhom l-ispazji taghhom fid-dinja tax-xoghol.

F’dan il-kuntest ma nistax ma nsemmix xi haga li tinkwetani hafna: qed nirreferi ghall-prassi ta’ imgiba korrotta. Fejn hemm riha ta’ korruzzjoni, specjalment biex wiehed ihaxxen butu, din taghmel hafna deni li jmermer it-tessuti socjali. F’termini religjuzi, il-korruzzjoni hija dnub kontra l-bniedem u kontra Alla. Ghalhekk kull attività mgharrqa bil-korruzzjoni ghandha tigi denunzjata u rimedjata, mhux biss ghax kull akkwist miksub b’dan il-mezz immorali huwa ingust, imma wkoll ghax hekk tkompli tikber id-distanza bejn min ghandu u min ma ghandux.

Gesù, l-Iben ta’ Alla, tnezza’ minn kollox biex lilna l-bnedmin libbisna bid-dinjità ta’ wlied Alla. Ghalhekk nawgura li x-xewqat ta’ Milied tajjeb insarrfuhom f’din l-attenzjoni generuza li naqsmu l-gid ma’ min ma ghandux halli hekk min hu fqir isir ghani bil-faqar taghna.”

+ Mario Grech

Isqof ta’ Ghawdex

  • Permalink: Gozo Bishop appeals for help for those who are less fortunate
  • You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *